Direct contact? Bel: 06 - 29 44 91 91

HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van ons bedrijf.

ALGEMENE VOORWAARDEN Buddy security Services

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 7: Strafbare feiten
Artikel 8: Sleutels
Artikel 9: Betaling/facturering
Artikel 10: Reclamaties
Artikel 11: Opzegging/ontbinding/verlenging/duur
Artikel 12: Overmacht
Artikel 13: Ter beschikking gestelde zaken
Artikel 14: Aansprakelijkheid
Artikel 15: Geheimhouding
Artikel 16: Beveiliging van Object
Artikel 17: Geschillen
Artikel 18: Toepasselijk recht
Artikel 19: Versie Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Buddy security Services, gevestigd te Almere ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77183754

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Buddy security Services opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Buddy security Services uit andere hoofde worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Personeel: door Buddy security Services ingeschakelde rechtspersonen en/of zelfstandige ondernemers in het kader van de uitoefening van de Werkzaamheden.

Overeenkomst: een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij de ene partij, Buddy security Services, zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever verbindt opdrachten te (doen) verrichten, met als kernactiviteit het leveren van (veiligheid)diensten.

Diensten: de door Buddy security Services te leveren dan wel te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

Partijen: Buddy security Services en Opdrachtgever

Sleutels: sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een locatie kan worden verkregen.

Object: het pand of perceel, complex dan wel installatie, waarop Diensten betrekking hebben, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Receptiediensten: de Diensten die door Buddy security Services worden geleverd in het kader van gastheerschap en eventueel in combinatie met beveiligingswerkzaamheden bij een Object.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen tussen Buddy security Services en Opdrachtgever betreffende de door Buddy security Services ten behoeve van Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden, alsmede op de door Buddy security Services uitgebrachte offertes en aanbiedingen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Buddy security Services, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Buddy security Services en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverminderd van toepassing.

Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Alvorens een Overeenkomst tot stand komt, wordt door Buddy security Services een aanbieding dan wel offerte uitgebracht met betrekking tot de te verrichten Werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Deze aanbieding of offerte is vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk anders is vermeld. De door Buddy security Services opgemaakte offertes of aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders is aangegeven.

Bij een samengestelde aanbieding of offerte voor meerdere Diensten bestaat geen verplichting voor Buddy security Services tot het verrichten van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

De genoemde prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand indien de Opdrachtgever het aanbod van Buddy security Services schriftelijk heeft aanvaard, dan wel wanneer door Buddy security Services op grond van een mondelinge Overeenkomst reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, dan wel wanneer de Opdrachtgever de opdracht heeft bevestigd, dan wel wanneer Buddy security Services een order van Opdrachtgever bevestigt, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Indien de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Buddy security Services daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Buddy security Services anders aangeeft.

Indien met betrekking tot de te verlenen Diensten of de te verrichten Werkzaamheden door Buddy security Services, meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 5: Wijziging van de Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Buddy security Services zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Buddy security Services de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Eventuele meerkosten zullen in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Buddy security Services kunnen worden toegerekend.

Indien een vast tarief is overeengekomen zal Buddy security Services daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

Indien er mutaties dienen plaats te vinden in de bezetting op verzoek van de Opdrachtgever zullen de inwerkkosten van nieuw in te zetten Personeel worden doorberekend aan Opdrachtgever. Het verder inwerken om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is voor rekening van Buddy security Services met een maximum van 28 uur.

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

Buddy security Services zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap ten uitvoer brengen alsmede met inachtneming van de door de overheid gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

Ingevolge de Overeenkomst, is Buddy security Services gehouden tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen Opdrachtgever en een of meerdere derden.

De dienstverlening door Buddy security Services is beperkt tot Diensten genoemd in de Overeenkomst, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Opdrachten aan Buddy security Services leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Buddy security Services garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Buddy security Services aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Buddy security Services worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Buddy security Services zijn verstrekt, heeft Buddy security Services het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien door Personeel, in het kader van de Overeenkomst, Werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever dan wel een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door dat Personeel in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever verplicht zich ertoe om Buddy security Services op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen Diensten en Werkzaamheden te verrichten.

Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een werkomgeving welke voldoet aan de door de overheid gestelde eisen aangaande de Arbeidsomstandighedenwet alsmede de wettelijke veiligheidseisen. Indien Opdrachtgever in verzuim is en blijft, is Buddy security Services gerechtigd maatregelen te nemen om aan de gestelde eisen te voldoen. De daaruit voortvloeiende kosten worden volledig doorberekend aan de Opdrachtgever.

Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van Buddy security Services haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt.

Het Personeel zal tijdens de uitvoering van de Overeenkomst zorg dragen voor een eigen uniform, voorzien van wettelijk V-teken, tenzij met Opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Bij het niet nakomen van de kleding voorschriften zal de overeenkomst per direct stop gezet worden en de uren als niet gewerkt worden beschouwd.

Opdrachtgever vrijwaart Buddy security Services voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7: Strafbare feiten

Indien Personeel een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert zij dat aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Personeel behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Buddy security Services dan wel Personeel of indien Buddy security Services dan wel Personeel door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit plegen. Aangifte door Buddy security Services dan wel Personeel geschiedt onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Buddy security Services en/of Personeel kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart Buddy security Services voor alle aanspraken dienaangaande.

Artikel 8: Sleutels

Sleutels die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Buddy security Services ter beschikking worden gesteld, worden gedurende twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst door Buddy security Services bewaard; uit veiligheidsoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de Sleutels binnen die twee maanden af te halen. Op verzoek van Opdrachtgever zal Buddy security Services de Sleutels aan Opdrachtgever doen toekomen. Buddy security Services is gerechtigd de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien Sleutels tijdens de looptijd van de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe Sleutels ter beschikking te stellen aan Buddy security Services, Buddy security Services is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat.

Schade die in het verband met dit artikel wordt geleden en aan Buddy security Services toerekenbaar is, is steeds beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.000,- per gebeurtenis.

Artikel 9: Betaling/facturering

De door Buddy security Services gefactureerde bedragen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op de bankrekening van Buddy security Services te zijn bijgeschreven. Deze termijn van dertig (30) dagen geldt slecht indien voorafgaand wordt gefactureerd voor de te leveren Diensten. Indien na afloop wordt gefactureerd door Buddy security Services geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen deze termijn uit, dan is Buddy security Services zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en blijft Buddy security Services gerechtigd nakoming van de hoofdverbintenis te vorderen alsmede komt Buddy security Services het recht toe een boete van € 25 per dag te eisen in geval Opdrachtgever in verzuim is. Bovendien blijft Buddy security Servicesgerechtigd naast nakoming en het boetebeding tevens aanvullende schadevergoeding te eisen.

Voor horecabedrijven geldt een afwijkende betalingstermijn van zeven (7) dagen. Wanneer er binnen deze termijn geen betaling plaatsvindt, is Buddy security Services gerechtigd de te leveren Diensten op te schorten en zijn de bepalingen uit sub a van dit artikel overeenkomstig van toepassing. Voor horecabeveiliging geldt bovendien dat voor aanvang van de te leveren Diensten tenminste de helft van het factuurbedrag op rekening van Buddy security Services dient te zijn bijgeschreven, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Indien Opdrachtgever niet voor betaling heeft zorg gedragen, is Buddy security Services gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. De betalingsverplichting van Opdrachtgever blijft onverminderd van toepassing.

Indien Buddy security Services Opdrachtgever voorafgaand een factuur stuurt, vindt facturatie plaats door middel van een inschatting van de kosten van de Diensten welke op basis van de Overeenkomst door Buddy security Services worden verricht. Indien na afloop van de geleverde Diensten blijkt dat meer en/of aanvullende Diensten door Buddy security Services zijn verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, dan zal Buddy security Services hiervoor een aanvullende factuur sturen. Indien achteraf blijkt dat er minder Werkzaamheden zijn verricht dan waarvoor is gefactureerd, dan zal Buddy security Services het te veel gefactureerde terugbetalen aan Opdrachtgever.

Buddy security Services heeft, alvorens met de Werkzaamheden aan te vangen dan wel de opdracht te aanvaarden het recht van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eind- en/of tussenafrekening van de opdracht.

Indien facturering voorafgaand aan de te leveren dienst plaatsvindt en het factuurbedrag is niet binnen de in dit artikel genoemde termijn op de bankrekening van Buddy security Services bijgeschreven, dan heeft Buddy security Services– naar eigen keuze- het recht de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat daarmee sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Buddy security Services in de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is in dat geval gehouden de kosten welke door Buddy security Services zijn gemaakt ter voorbereiding en /of uitvoering en/of beëindiging van de Overeenkomst, evenals mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan Buddy security Services te vergoeden. Buddy security Services zal Opdrachtgever hiervoor een factuur sturen.

Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Buddy security Services te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. Het maken van eventuele op- en/of aanmerkingen heeft geen opschortende werking ten opzichte van de te betalen factuur.

Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Buitengerechtelijke Incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Buddy security Services op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is Buddy security Services gerechtigd haar opdracht direct op te schorten en/of te beëindigen.

Opdrachtgever heeft onder geen beding recht op opschorting van betaling of verrekening, tenzij Opdrachtgever een consument betreft.

Artikel 10: Reclamaties

Indien Opdrachtgever van mening is dat aan de eisen van nauwkeurig en goed vakmanschap dat redelijkerwijs van Buddy security Services mag worden verwacht, door Buddy security Services niet is voldaan, kan Opdrachtgever reclamaties schriftelijk, door middel van een aangetekende brief, indienen bij Buddy security Services

Reclamaties dienen binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk, op de in artikel 11 sub a beschreven wijze, kenbaar te worden gemaakt aan Buddy security Services

De ingebrekestelling dient duidelijk de tekortkoming(en) te omschrijven, zodat Buddy security Services in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclamaties schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Buddy security Services de keuze tussen aanpassingen van het in rekening gebrachte honorarium dan wel de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit laatste onmogelijk is. Dit laatste dient door Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.

Artikel 11: Opzegging/ontbinding/verlenging/duur

De overeenkomsten tussen Partijen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen. Partijen zijn bevoegd de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde schriftelijk, per aangetekende brief, op te zeggen.

Indien de Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Buddy security Services recht op betaling voor de reeds verrichte Werkzaamheden alsmede de ten behoeve van de Overeenkomst gemaakte kosten.

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen slechts worden opgezegd door Opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij Partijen anders overeenkomen of indien de Opdrachtgever een consument betreft.

Overeenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, kunnen niet door Opdrachtgever worden opgezegd, tenzij Opdrachtgever een consument betreft of indien Partijen anders zijn overeengekomen.

Indien de aard van de Overeenkomst dusdanig anders is dan Opdrachtgever bij het aangaan ervan heeft doen voorstellen, dan wel indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, is Buddy security Services gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van het overeengekomen bedrag te vermeerderen met de boete ingeval Opdrachtgever in verzuim verkeert. Opdrachtgever is bovendien verplicht de reeds gemaakte kosten van Buddy security Services te vergoeden.

Indien een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, wordt na afloop van de overeengekomen periode de Overeenkomst geacht te zijn verlengd voor een zelfde periode, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dan wel uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, dan wel wanneer sprake is van een incidentele opdracht.

Artikel 12: Overmacht

Buddy security Services is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Buddy security Services geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Buddy security Services niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Buddy security Services heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Buddy security Services zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel Buddy security Services ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Buddy security Servicesgerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is tot het opschorten van deze betaling.

Artikel 13: Ter beschikking gestelde zaken

Indien Buddy security Services aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 14 sub a genoemde verplichting, heeft Buddy security Services het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

Indien Buddy security Services aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De aansprakelijkheid van Buddy security Services is in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (bedrijfsaansprakelijkheid) verzekeraar in voornoemd geval. Indien om welke reden dan geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de directe schade beperkt tot maximaal 40% van het bedrag dat door Buddy security Services aan Opdrachtgever in rekening is gebracht voor de op grond van de desbetreffende Overeenkomst geleverde Dienst.

Buddy security Services is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens Opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, dan wel indien door of namens Opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken noopt.

Buddy security Services is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan terrorisme, kwaadwillige besmetting, oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, rebellie, revolutie, militaire of andere machtsovernames en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover Buddy security Services daardoor in zijn Werkzaamheden wordt bemoeilijkt, ernstig belemmerende weersomstandigheden, brand, verkeersstoornissen en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Buddy security Services kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Buddy security Services zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en/of te vermijden.

Buddy security Services is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade en gederfde winst.

Buddy security Services in niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Buddy security Services te verrichten Diensten of Werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

Buddy security Services is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever niet binnen een week na het schadevoorval Buddy security Services per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld en Buddy security Services doordat de Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

Indien Buddy security Services aansprakelijk kan worden gesteld voor schade is zij slechts aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die het gevolg is van een opzet of bewuste roekeloosheid bij het Personeel van Buddy security Services., indien en voor zover deze opzet of bewuste roekeloosheid door Opdrachtgever kan worden aangetoond.

Opdrachtgever is gehouden Buddy security Services te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar te vergoeden voor alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Bij het inschakelen van derden en/of Personeel door Buddy security Services zal Buddy security Services steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Buddy security Services is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden en/of Personeel niet aansprakelijk. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Buddy security Services aansprakelijk is voor fouten van de door Buddy security Services ingeschakelde derden dan wel Personeel.

Opdrachtgever is gehouden Buddy security Services te vrijwaren van alle aanspraken van Personeel, ontstaan tijden de uitoefening van de beveiliging- en bewakingsdiensten.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Buddy security Services of haar Personeel.

Artikel 15: Geheimhouding

Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Alle door Buddy security Services verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Buddy security Services worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in dit artikel door Opdrachtgever, maakt Opdrachtgever boete plichtig jegens Buddy security Services. De alsdan verschuldigde boete bedraagt € 4.000,- per overtreding en is direct opeisbaar. Zulks onverminderd het recht van Buddy security Services om vergoeding van eventuele door haar geleden schade als gevolg van de overtreding van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 16: Beveiliging van Object

Indien Buddy security Services ingevolge de Overeenkomst is belast met het bewaken van een Object dient Opdrachtgever Personeel instructies te geven in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden, tenzij Partijen anders overeenkomen.

De in dit artikel bedoelde instructie kunnen mede inhouden de voor het Object geldende reglementen dan wel huisregels welke door Personeel zoveel mogelijk dienen te worden nageleefd, voor zover de door het Personeel te verrichten Werkzaamheden zulks toelaten.

Indien Personeel instanties dan wel personen dient te waarschuwen met betrekking tot de beveiliging van het Object, dient Opdrachtgever hiervoor expliciet schriftelijke instructies te hebben gegeven. Personeel zal trachten zoveel mogelijk deze instructies na te leven, echter Buddy security Services is niet verantwoordelijk voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde personen dan wel instanties.

De beveiliging van een Object kan worden gecombineerd met nevendiensten, zoals het gastheerschap en/of Receptiediensten, mits Opdrachtgever dit schriftelijk heeft overlegd met Buddy security Services

Buddy security Services zal het vereiste Personeel ter beschikking stellen overeenkomstig een met de Opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht overeenkomstig deze algemene voorwaarden van Buddy security Services, waarbij te allen tijde ten minste drie (3) uur in rekening wordt gebracht.

Indien door Buddy security Services op verzoek van Opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot vermindering van de prijs.

Indien Buddy security Services op veiligheidsgebied te maken krijgt met (onderhoud aan) technische installaties, zoals inbraakpreventie, brandveiligheid, camerasystemen, communicatiesystemen, toegangscontroles en tijdsregistratiesystemen, schakelt Buddy security Services hiervoor gespecialiseerde derden in. Voor eventuele tekortkoming van deze derden is Buddy security Services nimmer aansprakelijk. Mocht Buddy security Services onverhoopt toch aansprakelijk worden gesteld voor deze tekortkoming dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in artikel 15 van de algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 17: Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Buddy security Services is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Buddy security Services het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op de Overeenkomsten tussen Buddy security Services en Opdrachtgever is Uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: Versie Algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de meest recente versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van